Language: English | Malti
 

Termini u Kundizzjonijiet

 

ID-DIRETTORAT GĦAR-RIĊERKA, IT-TAGĦLIM TUL IL-ĦAJJA U L-IMPJEGABBILTÀ

Id-Direttorat għar-Riċerka, it-Tagħlim Tul il-Ħajja u l-Impjegabbiltà fi ħdan il-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol jemmen li t-tagħlim m'għandu jieqaf qatt. Kemm l-individwi kif ukoll il-komunitajiet għandhom jakkwistaw ħiliet li huma relevanti għall-ħtiġijiet, ix-xogħol u l-ħajja tagħhom.

Id-Direttorat joffri gwida għat-tagħlim tul il-ħajja u jorganizza korsijiet għat-tagħlim tal-adulti b'mod iktar personalizzat u innovattiv. L-għan ewlieni hu li nassiguraw li t-tagħlim li noffru jkun ta' benefiċċju għal numru ta' setturi: individwi, komunitajiet, min iħaddem u s-soċjetà b'mod ġenerali.  

Bħala l-Koordinatur Nazzjonali tal-Aġenda Ewropea għat-Tagħlim tal-Adulti, id-Direttorat qed itejjeb il-kwalità ta' dan l-istess tagħlim f'Malta. Qegħdin naħdmu wkoll biex ikollna koordinazzjoni aħjar fis-settur u biex inżidu l-parteċipazzjoni tal-adulti f'kull tip ta' edukazzjoni (formali, informali u mhux formali). Nixtiequ li l-parteċipanti mhux biss jakkwistaw ħiliet għall-iżvilupp personali tagħhom, iżda jkunu wkoll ċittadini iktar attivi u jakkwistaw ħiliet ġodda għax-xogħol tagħhom. 

 

TAGĦRIF ĠENERALI

Id-Direttorat għar-Riċerka, it-Tagħlim Tul il-Ħajja u l-Impjegabbiltà fi ħdan il-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol qed joffri varjetà ta' korsijiet bejn Ottubru 2018 u Mejju 2019. 

Fil-ktejjeb tista' ssib tagħrif dwar il-ġranet, il-ħinijiet u ċ-ċentri tat-tagħlim. Ħafna mill-korsijiet isiru filgħaxija għalkemm xi korsijiet jingħataw ukoll matul il-jum.

It-tagħrif dwar il-korsijiet jinsab ukoll fuq is-sit elettroniku: www.lifelonglearning.gov.mt  

Kopji ta' dan il-ktejjeb jistgħu jinkisbu mill-uffiċċji tal-Kunsilli Lokali, miċ-Ċentri Reġjonali ta' servizz.gov jew mid-Direttorat għar-Riċerka, it-Tagħlim Tul il-Ħajja u l-Impjegabbiltà, Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol, Triq l-Assedju l-Kbir, il-Furjana FRN 1810, Malta. 

Jekk jogħġbok aqra dan il-ktejjeb sew qabel timla l-applikazzjoni.

 

KIF TAPPLIKA u TĦALLAS

Tista’ tapplika permezz ta' wieħed minn dawn iż-żewġ metodi bejn it-12 ta’ Lulju u t-3 ta’ Awwissu 2018.

 

1. Bl-Internet

Idħol fis-sit elettroniku: www.lifelonglearning.gov.mt

  Klikkja fuq “KORSIJIET”, agħżel is-suġġett partikulari, mur fuq “APPLIKA” u imla d-dettalji meħtieġa.  Wara klikkja fuq “NAĊĊETTA” u “IBGĦAT”. 

    Wara li tagħfas fuq “IBGĦAT” se tintalab tagħmel il-ħlas  (jekk ikun il-każ) permezz ta’ karta ta' kreditu jew debitu. 

Jekk m’għandekx internet id-dar, il-Kunsilli Lokali u ċ-Ċentri Reġjonali ta' servizz.gov joffru dan is-servizz.

Applikazzjonijiet li jsiru bl-internet jingħataw preferenza għax jiġu proċessati mis-sistema dak il-ħin li ssir l-applikazzjoni.

 

2. Personalment

Id-Direttorat għar-Riċerka, it-Tagħlim Tul il-Ħajja u l-Impjegabbiltà jilqa’ l-applikazzjonijiet bejn it-12 ta’ Lulju u t-3 ta’ Awwissu 2018 mit-8:30 ta’ filgħodu sa nofsinhar fil-binja tal-Edukazzjoni fi Triq l-Assedju l-Kbir, il-Furjana, Tel. 2598 2291/2/3. Ħlas isir permezz ta' karta ta' kreditu jew debitu, jew b'ċekk indirizzat lil: 'Segretarju Permanenti MEDE'.

Il-Kunsilli Lokali u ċ-Ċentri Reġjonali  ta' servizz.gov joffru għajnuna biex timtela l-applikazzjoni (freephone 153). Il-ħlas f'dawn il-postijiet jista’ jsir permezz ta’ karta ta’ kreditu jew debitu. Flus kontanti jiġu aċċettati biss fiċ-Ċentri Reġjonali ta' servizz.gov.

Applikazzjonijiet li jintbagħtu bil-posta ma jkunux jistgħu jiġu proċessati. 

Bejn it-12 ta' Lulju u t-3 ta' Awwissu se noffru wkoll servizz ta' għajnuna għal min għandu bżonn gwida fl-għażla tal-korsijiet u tal-livelli.

 

DRITTIJIET TAR-REĠISTRAZZJONI

Jekk jogħġbok aqra sew dawn it-Termini u Kundizzjonijiet:

Id-drittijiet tal-ħlas tar-reġistrazzjoni (fejn applikabbli) huma indikati fit-taqsimiet rispettivi ta’ kull grupp ta’ korsijiet.

Ġeneralment, l-ammont minimu biex tkun tista' tingħaqad klassi hu ta’ 10 applikanti. Madankollu, id-Direttur għar-Riċerka, Tagħlim Tul il-Ħajja u Impjegabbiltà jżomm id-dritt li dan in-numru jinbidel f'każ ta' xi klassi ta' suġġett partikolari minħabba l-importanza tal-istess suġġett.

Klassijiet li matul is-sena jispiċċaw bi ftit parteċipanti jistgħu jingħaqdu ma’ klassijiet oħra sabiex dan is-servizz jibqa' sostenibbli.

L-applikazzjonijiet jintlaqgħu skont l-ordni ta’ kif jidħlu fis-sistema elettronika. Għaldaqstant, min japplika u jħallas onlajn ikun qed jassigura li r-reġistrazzjoni tiegħu tidħol immedjatament.

Persuni minn pajjiżi barranin għandu jkollhom id-dokumentazzjoni kollha meħtieġa. Ma tistax issir talba għal visa jew għal residenza fit-tul minħabba applikazzjoni għal xi kors f’dan is-sit elettroniku.

 

ĦLAS

Il-ħlas għall-applikanti huwa kif ġej. 

Applikanti li huma:

(a) ċittadini ta’ Malta; jew

(b) ċittadini ta’ Stati Membri oħra tal-Unjoni Ewropea li għandhom jedd għal trattament ugwali daqs ċittadini Maltin fi kwistjonijiet ta' impjiegi bis-saħħa tal-leġislazzjoni tal-UE u d-dispożizzjonijiet tat-trattati dwar il-moviment ħieles tal-ħaddiema; jew

(ċ) ċittadini ta’ kwalunkwe pajjiż ieħor li għandhom jedd għal trattament ugwali daqs ċittadini Maltin fi kwistjonijiet ta’ impjiegi bis-saħħa tal-leġislazzjoni tal-UE u d-dispożizzjonijiet ta’ trattati dwar il-moviment ħieles tal-ħaddiema, liema leġislazzjoni u dispożizzjonijiet ikunu japplikaw għal dak il-pajjiż partikolari; jew

(d) kwalunkwe persuni oħra li, minħabba r-relazzjonijiet familjari tagħhom ma' persuni msemmija f’(a), (b) jew (ċ),  għandhom jedd għal trattament ugwali daqs ċittadini Maltin fi kwistjonijiet ta' impjiegi, skont kif provdut fil-leġislazzjoni tal-UE u d-dispożizzjonijiet imsemmija hawn fuq; jew

(e) ċittadini  ta’ pajjiżi terzi li jkunu ngħataw status ta’ residenti li joqogħdu għal żmien twil f’Malta skont regolament 4 tar-Regolamenti tal-2006 dwar “Status ta’ Residenti li joqogħdu għal Żmien Twil (Ċittadini ta’ Pajjiżi Terzi)”, jew li jkunu ngħataw permess ta' residenza skont regolament 18 (3) tal-istess regolamenti, flimkien mal-membri tal-familja ta’ ċittadini ta' pajjiżi terzi li jkunu ngħataw permess ta’ residenza skont ir-Regolamenti tal-2007 dwar ir-Riunifikazzjoni tal-Familji.

 

Iħallsu kif ġej:       

·        Korsijiet Qosra (massimu ta’ 14-il ġimgħa): €18.63;

·        Korsijiet li jdumu aktar minn 14-il ġimgħa sa 32 ġimgħa: €34.94;

·        Korsijiet li jwasslu għal-livell Intermedju u/jew Avvanzat jew MQF Livell 4 u korsijiet marbuta mal-Informatika: €46.59;

·        Korsijiet li huma offruti fiċ-Ċentru għat-Tagħlim Tul il-Ħajja fl-Imsida u li jsiru filgħodu (minbarra l-korsijiet marbuta mat-tagħlim tal-kompjuter): €11.65

Applikanti li ma jaqgħux taħt waħda mill-kategoriji t’hawn fuq iħallsu miżata li hi d-doppju ta’ kif indikat. Eżempju: għall-Korsijiet Qosra, il-ħlas hu ta’ €37.26.

L-irċevuta tal-ħlas għandha tiġi pprintjata u tinżamm mill-applikanti sabiex tkun tista' tintwera lill-edukaturi fl-ewwel jum tal-attendenza ta’ kull kors. Din l-irċevuta hija l-ittra ta' konferma u mingħajrha l-applikanti ma jitħallewx jibdew il-kors.

Ma jistax isir tibdil fir-reġistrazzjoni tal-korsijiet wara li jsir il-ħlas, ħlief fil-każ ta' korsijiet li jiġu kkanċellati.

 

EŻENZJONI MINN ĦLAS

Huma eżentati mill-ħlas: 

·        L-adulti li jikkwalifikaw taħt (a), (b), (ċ), (d) u (e) taħt it-taqsima “Ħlas” u li japplikaw għall-korsijiet fil-Livell Introduttorju fil-litteriżmu (Malti u Ingliż) u n-numeriżmu.       

·  Dawk li għandhom il-Kartanzjan u se japplikaw għall-ewwel kors.  Jekk japplikaw għal aktar minn kors wieħed iridu jħallsu għal kull kors ieħor li japplikaw għalih matul is-sena 2018-2019.

·   Persuni li minħabba raġunijiet soċjali jiddikjaraw li mhumiex f'pożizzjoni li jħallsu l-miżata. Dawn għandhom japplikaw personalment u mhux bl-internet peress li jkunu jridu jimlew u jiffirmaw formola apposta li tkun verifikata u approvata mid-Direttur wara konsultazzjoni mad-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali.

·    Persuna li taħseb li hi intitolata għal eżenzjoni mill-ħlas teħtieġ permess minn Bord apposta fi ħdan il-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol. L-eżenzjoni għandha tinġieb qabel jibda l-kors, inkella l-ħlas kollu jsir xorta waħda. Jekk l-eżenzjoni tasal wara li jsir il-ħlas, il-persuna tkun intitolata għal rifużjoni tal-ħlas. Il-persuna għandha tapplika għall-eżenzjoni hi stess.

 

ĦLAS LURA

Għall-ebda raġuni ma jingħata lura l-ħlas tar-reġistrazzjoni ħlief jekk isir xi tibdil min-naħa tad-Direttorat. Kors jista’ ma jsirx jew jitwaqqaf skont id-diskrezzjoni tad-Direttur. F’dan il-każ l-applikanti jingħataw il-ħlas lura pro-rata, sakemm l-applikanti ma jkunux huma stess il-kawża tal-waqfien tal-kors.

 

ETÀ MINIMA GĦAR-REĠISTRAZZJONI

L-applikanti jridu jkunu għalqu sittax-il sena sa l-aħħar ta' Diċembru 2018, sakemm ma jkunx indikat mod ieħor f’ċerti Ċentri jew taqsimiet speċifiċi.

 

KALENDARJU

Ħafna mill-korsijiet jibdew fil-bidu ta’ Ottubru u jintemmu fl-aħħar ta’ Mejju u normalment idumu madwar 32 ġimgħa.  Korsijiet qosra jdumu sa massimu ta’ 14-il ġimgħa. Dettalji dwar korsijiet speċifiċi huma indikati fl-iskedi f’dan is-sit elettroniku. 

Ma jsirux lezzjonijiet li jaħbtu fi btajjel pubbliċi u fi btajjel skolastiċi. Il-btajjel skolastiċi huma kif ġej:

1, 2, 5 ta' Novembru 2018

24-31 ta' Diċembru 2018

1-5 ta' Jannar 2019

4,5 ta' Marzu 2019

17-25 ta' April 2019 

L-eżamijiet se jsiru bejn is-27 ta' Mejju u l-14 ta' Ġunju 2019.

Minħabba li ċ-Ċentri għat-Tagħlim Tul il-Ħajja jisabu fl-iskejjel statali, f' każ li jkun hemm attività fi skola wara l-ħin normali, il-lezzjonijiet jistgħu jiġu posposti.

Il-korsijiet kollha jistgħu wkoll jiġu posposti jew ikkanċellati skont id-diskrezzjoni tad-Direttur. 

 

LIVELLI, ĊERTIKIFATI U KWALIFIKI

Hu importanti li l-istudenti jagħżlu l-korsijiet u l-livelli addattati għalihom skont il-ħtiġijiet u l-abbiltajiet tagħhom. Huwa rrakkomandat li l-parteċipanti japplikaw għal livell ogħla milli jkunu ġa kisbu fl-istess suġġett jekk tal-inqas ikunu ġabu 75% fl-assessjar finali jew f'test preliminari. 

Kull ċerifikat ta' attendenza jinħareġ mid-Direttorat jekk kemm-il darba l-parteċipanti jkunu attendew għal tal-inqas 80% tal-kors. F'dawk il-korsijiet li huma akkreditati u/jew għandhom l-assessjar formali, il-parteċipanti wkoll iridu jkunu attendew għal tal-inqas 80% tal-kors biex ikunu eliġibbli li joqogħdu għal dan l-assessjar.  

Id-Direttorat joffri bosta korsijiet f'livelli differenti, fosthom:

Livell Introduttorju: Dawn huma korsijiet addattati għal min għandu diffikultajiet fil-qari u/jew fil-kitba, fil-matematika u fil-kompjuter. Dawn il-korsijiet isiru primarjament bil-Malti.

Livell MQF 1 jindika li dan hu kors bażiku li jintroduċi s-suġġett. Fil-Livell MQF 2 u MQF 3 l-istudenti jkomplu jibnu fuq il-kompetenzi f’dak is-suġġett. Dawn il-korsijiet indikati bħala MQF huma approvati u akkreditati mill-Kummissjoni Nazzjonali għal Edukazzjoni Avvanzata u Ogħla.

Il-proċess ta’ akkreditazzjoni għadu għaddej f’diversi korsijiet. Il-korsjiet mhux neċessarjament jilħqu jiġu kollha validati mill-Kummissjoni Nazzjonali għal Edukazzjoni Avvanzata u Ogħla tul din is-sena. Madankollu qed jiġu ppreżentati l-livelli sabiex ikun indikat minn qabel x’livell hu mistenni jintlaħaq f’dawn il-korsijiet.

MATSEC: Dawn il-korsijiet iwasslu għal Ċertifikat tal-Edukazzjoni Sekondarja (ĊES), magħruf ukoll bħala O’ level, livell Intermedju u livell Avvanzat. Id-Direttorat joffri korsijiet ta’ reviżjoni għall-MATSEC. Hu mistenni li l-istudenti li japplikaw għal dan it-tip ta’ kors diġà jkollhom it-taħriġ meħtieġ fis-suġġett.

Livelli oħra: Ċerti korsijiet bħall-ECDL (MQF 3) u l-Electrical Installation (Licence A) jippreparaw lill-istudenti għal eżamijiet ta' entitajiet oħra.

Open Class: Dawn il-korsijiet huma għal dawk l-istudenti li jkunu spiċċaw l-ewwel livell jew li ilhom jitgħallmu s-suġġett għal bosta snin. B’hekk qed noffru opportunità biex dawn l-istudenti jkomplu bit-tagħlim u l-prattika f’diversi oqsma.

Iċ-ċertifikati għandhom jintalbu mill-Uffiċċji tad-Direttorat sa żmien sena minn tmiem il-kors.

 

FAĊILITAJIET

Iċ-Ċentri ta' Tagħlim jinsabu fi skejjel statali li jintużaw għall- Edukazzjoni obbligatorja fil-ħinijiet ta' filgħodu. Għaldaqstant nitolbu lill-parteċipanti biex jieħdu ħsieb il-klassijiet, il-laboratorji u faċilitajiet oħra għad-dispożizzjoni tagħhom f' dawn iċ-Ċentri.

Il-parteċipanti huma mfakkra li mhux permess tipjip f’dawn iċ-Ċentri. Iċ-Ċentri għandhom dejjem jinżammu ndaf.

Id-Direttorat mhux responsabbli mill-manutenzjoni ta’ Ċentri/skejjel li ma jaqgħux direttament fi ħdanu.

Id-Direttorat joffri wkoll korsijiet f'postijiet oħra b'kollaborazzjoni ma' Kunsilli Lokali u Għaqdiet nhux Governattivi.

 

 

KIF TWASSAL ILMENT

Ma’ kull Ċentru ta’ Tagħlim għall-Adulti hemm assenjat Koordinatur. Jekk tinnota xi nuqqas fiċ-Ċentru jew tixtieq tagħmel ilment jew tagħti suġġeriment, dan jista’ jsir billi titkellem mal-Koordinatur jew tibħat messaġġ fuq l-indirizz elettroniku: lifelonglearning@gov.mt

 

TAJJEB TKUN TAF:

·   Il-korsijiet li jwasslu għal-livell tas-ĊES, Intermedju jew Avvanzat huma reviżjoni tas-sillabu u għalhekk l-edukaturi m’għandhomx ikunu mistennija li f’sena jwettqu s-sillabu sħiħ li normalment jieħu s-snin waqt l-iskola obbligatorja jew dik post-sekondarja. 

·      Ladarba r-reġistrazzjoni tkun aċċettata, l-applikanti jeħtieġu jimxu mar-regolamenti li joħroġ id-Direttorat.  

·     Kull imġiba li tmur kontra dawn ir-regoli tista’ twassal biex persuna ma titħalliex tkompli tattendi l-kors mingħajr id-dritt li tingħata lura l-ħlas tar-reġistrazzjoni.

·      Kull persuna li tinqabad li ma ħallsitx għall-kors, ma titħalliex tkompli tattendi. 

·   Id-Direttorat ma jistax jassumi responsabbiltà jekk xi edukaturi jieqfu milli jkomplu jagħtu s-servizzi tagħhom imma jagħmel minn kollox biex jinstab sostitut kemm-il darba dan ikun possibbli. 

·        L-applikanti jistgħu japplikaw għal kors wieħed biss fl-istess suġġett. 

·    Sakemm mhux indikat, il-parteċipanti huma mfakkra li l-lezzjonijiet jingħataw bil-Malti u/jew bl-Ingliż.

·       L-allokazzjoni tal-edukaturi fid-diversi korsijiet issir mid-Direttorat u l-applikanti huma mgħarrfa li japplikaw għas-suġġett u mhux biex ikunu f’xi klassi ta’ edukatur partikolari.   

·   L-edukaturi jistgħu jitolbu l-kuntatt personali tiegħek, bħal numru tal-mowbajl, sabiex ikunu jistgħu jgħarrfuk mill-ewwel f’każ ta’ posponiment ta’ lezzjoni minħabba xi emerġenza.

·      Waqt li jsir kull sforz biex jingħata tagħrif preċiż dwar kull kors, id-Direttorat mhux responsabbli għal xi żball jew nuqqas ta’ informazzjoni. 

·    Il-korsijiet li jwasslu għal eżami uffiċjali bħal MQF 1, MQF 2, MQF 3 u MATSEC jiġu fi tmiemhom mad-data tal-eżami, tiġi meta tiġi. 

·       Jistgħu jinqalgħu każijiet partikolari mhux imsemmija f’din is-sezzjoni u d-Direttur iżomm id-dritt li jieħu d-deċiżjoni li jidhirlu tkun xierqa fiċ-ċirkostanzi.

·        Id-Direttorat iżomm id-dritt li jbiddel il-ħinijiet u l-ġranet skont in-numru tal-applikanti.

·       In-noti tal-kors, il-materjal, l-għodda u kull riżors ieħor li jiġi użat fil-proċess tat-tagħlim iridu jiġu pprovduti mill-parteċipanti.

 

JEKK JOGĦĠBOK IRREFERI GĦAD-DOKUMENT TAL- POLITIKA INTERNA TAL-ASSIGURAZZJONI TAL- KWALITA'.  

 DOKUMENT TAL- POLITIKA INTERNA TAL-ASSIGURAZZJONI TAL- KWALITA'

 

AKTAR INFORMAZZJONI:

Aktar tagħrif jista' jinkiseb:

mid-Direttorat għar-Riċerka, Tagħlim Tul il-Ħajja u Impjegabbiltà, - Tel: 2598 2291/2/3 jew

-permezz tal-indirizz elettroniku: lifelonglearning@gov.mt

mill-Kunsilli Lokali

- miċ-Ċentri Reġjonali ta' servizz.gov (Freephone 153, sit elettroniku: www.servizz.gov.mt).